Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност с цел преподаване в ЕС

Какво представлява програма „Еразъм+“?  

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:  

   • подкрепя Европейския стълб на социалните права
   • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
   • развива европейското измерение в спорта


Общи правила: 

Мобилност с цел преподаване се осъществява в университети, с които Великотърновският университет има сключен Еразъм+ договор. Право на участие имат всички преподаватели от Великотърновския университет. Цел на мобилността е да бъдат изнесени 8 часа лекции или семинарни занятия в приемащия университет.

Преподавателите могат да кандидатства за една мобилност.

За втора мобилност могат да кандидатстват академичните координатори, които имат изпратени в предходната година студенти по техни договори и факултетните координатори.

При наличие на финансови средства, за втора мобилност през втория семестър на академичната година могат да кандидатстват всички преподаватели.

Организация на мобилността:

Преподавателите кандидатстват за мобилност с цел преподаване с документите, указани в обявата.

Одобрението на преподавателите е според реда, разписан в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“. Броят на одобрените мобилности за всеки Еразъм+ договор, съответства на броя мобилности разписани в съответния договор.

При одобрението за мобилност с цел преподаване се съблюдават следните изисквания:

 • Мобилността да е съществена част от учебната програма на ВТУ и приемащата институция.
 • Мобилността да допринесе за разработването на нови учебни материали.
 • Мобилността да бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между катедрите на институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
 • Кандидатът за осъществяване на мобилност да владее добре английски език или езика на приемащата страна.

С приоритет при одобрението се ползват академичните координатори, които имат изпратени в предходната година студенти по техни договори, както и преподаватели, които до момента не са участвали в програма „Еразъм+“, не са осъществявали мобилност през последните три години, осъществяват мобилност по нови договори с цел промотиране и насърчаване на обмена по двустранното споразумение, участват активно в работата по програма „Еразъм+”.

Преподаватели, които след одобрението им неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, могат да бъдат допускани за провеждане на „Еразъм+“ мобилност само при липса на други кандидати.

Преди мобилността преподавателят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява със заверено Споразумение за мобилност с цел преподаване (Mobility Agreement for Teaching). След представяне на този документ се изготвя договора за финансиране и по банков път се превежда съответната стипендия.

vnimanie

Срокът за представяне на потвърждението от приемащия университет е два месеца преди мобилността.


Отчитането на мобилността става със следните документи:

 • Заверено от приемащия университет Споразумение за мобилност с цел преподаване ;
 • Заверено от приемащия университет Удостоверение за участие (Certificate of Attendance);
 • Билети, удостоверяващи датите на пътуване до дестинацията, до която е финансирано пътуването, при самолетни билети – бордни карти.
 • В случай на пътуване с лично превозно средство се представя фактура от хотел за нощувки;
 • Описателен отчет за постигнатите резултати (на български език).

Финансиране:

Финансирането на мобилностите се изчислява на основание на единичните ставки за индивидуална подкрепа и пътни разходи.

Пътните разходи се изчисляват с помощта на калкулатор за разстоянията:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Документи:

За въпроси: Елена Тодорова, тел: 618 268, e-mail: , стая 406, Ректорат.